Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

ŠPP

 


Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení – speciální pedagog Mgr. Ivana Hanušová (koordinátor ŠPP), výchovný poradce Mgr. Libor Drašnar, metodik prevence Mgr. Pavla Halásková, asistentka pedagoga Leona Dolečková, školní psycholog Mgr. Jiřina Borůvková, Školní sociální pedagog Mgr. Radka Bajerová, paní učitelka Mgr. Alena Slavíková.

Poradenské služby ŠPP jsou zaměřené na pomoc při tvoření podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi.

Pečuje o vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování. Průběžně vyhodnocuje účinnost preventivních programů, a předcházení kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, společné působení a včasné informování zákonného zástupce. Sleduje metodickou podporu učitelů, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci. Dále podporuje dovednost samostatné práce žáků a její využití jako východiska vzdělávání, vytváření příznivé atmosféry, uplatňování individuálního přístupu k odlišným potřebám každého dítěte.

Žáci se speciálními potřebami pravidelně navštěvují hodiny reedukace pod vedením odborně vyškolených pedagogů, které jsou zaměřeny na odstraňování problému v učení pomocí rozličných metod. Každý měsíc probíhají ve škole konzultace s pracovnicemi PPP Náchod, při kterých se řeší aktuální problémy spojené s integrací žáků. Pedagogické asistentky a třídní učitelé žáků s kombinovanými vadami spolupracují podobným způsobem se SPC. Se školou spolupracuje i školní psycholožka, která dvakrát měsíčně školu navštěvuje.

Ve výuce na 1. i 2. stupni využíváme Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacení. Tato metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Podrobnější informace o metodě FIE se dozvíte ze seminární práce studentky Marie Minaříkové, bývalé žákyně naší školy. Práce k nahlédnutí ZDE

Nadané žáky vedeme k tomu, aby se naučili s vědomostmi tvořivě zacházet. Učitelé jim připravují úkoly s rozšiřujícím a rozvíjejícím učivem, zapojují je do soutěží a olympiád. Na doporučení PPP jim umožní pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu.

Speciální pedagog Mgr. Ivana Hanušová

Zajišťuje diagnostickou a intervenční činnost, Stanovuje individuální plány podpory žáků. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vede hodiny speciální pedagogické péče. Poskytuje metodickou podporu pedagogům v oblasti péče o žáky se SVP a odborné konzultace zákonným zástupcům žáků. Spolupracuje s dalšími pracovníky ŠPP a externími odbornými pracovišti.

Činnost speciálního pedagoga si můžete prohlédnout ZDE

Výchovný poradce Mgr. Libor Drašnar

Výchovný poradce, Mgr. Libor Drašnar, působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, školním psychologem a školním speciálním pedagogem. Věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na škole a řeší aktuální výchovné problémy žáků.

Poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. V této souvislosti poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům, pomáhá s výběrem školy a shromažďuje a poskytuje aktuální informace o přijímacím řízení na SŠ.

IPS Náchod (úřad práce) 950 138 322
Informace k přijímacím zkouškám na SŠ, postup při vyplňování přihlášky na SŠ:
www.cermat.cz
Informace o příjímacím řízení v aktuálním školním roce naleznete ZDE
Důležité - Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

 

 • Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků jednotné přijímací zkoušky
   
 • Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.
   

Metodik prevence Mgr. Pavla Halásková

Metodik prevence poskytuje poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v případe podezření nebo zachycení projevu sociálně patologického chování, zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálu spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů ve třídách. Sleduje úroveň rizikových faktoru, vedoucích ke vzniku sociálně patologických jevů ve škole.

Nedílnou součástí preventivní činnosti je práce s třídním kolektivem. Jedná se především o preventivně – výchovný program (adaptační pobyt žáků 6. tříd, pomoc třídní učitelům v hodinách VMV apod.), jenž podporuje vytváření zdravého klimatu ve třídě. Dále spolupracuje se specializovanými školskými a ostatními odbornými zařízeními. V současné době spolupracuje s Centrem primární prevence Semiramis o.s., které poskytuje škole služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Škola využívá programy od 4. do 9. třídy na posílení zdravého klimatu ve třídách.

Brožura pro rodiče : Pravidla bezpečného používání internetu v domácím prostředí

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/74-pravidla-bezpecneho-chovani-na-internetu-pro-rodice-2015/file

 

Školní psycholog Mgr. Jiřina Borůvková

 

Konzultace se šk. psychologem po předchozí dohodě se školním speciálním pedagogem paní Mgr. Ivanou Novákovou


Činnost školního psychologa

Školní psycholog v rámci svého působení ve škole pracuje s celým systémem školy. Obecně definováno - poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství žákům, učitelům, rodičům. V individuální práci se žáky provádí psychologickou diagnostiku, psychologické poradenství, poskytuje krizovou intervenci a terapeutickou péči. Pedagogům poskytuje individuální konzultace v oblasti výchovy a vzdělávání při výukových a výchovných problémech žáků. Rodičům a zákonným zástupcům poskytuje psychologické poradenství.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Sociální pedagog Mgr. Radka Bajerová

Sociální pedagog je součástí školního poradenského pracoviště školy. Řeší různé obtíže, které se týkají vzdělávacího procesu žáků ve škole. Pomáhá v rámci propojení školy a rodiny, podpory pedagogů i vedení školy, podpory zákonným zástupcům dítěte, pomoci znevýhodněným žákům a pomoc s řešením finanční i sociální situace.

Po dohodě se speciálním pedagogem se lze na něho obrátit, když:

 • má vaše dítě problémy s kolektivem, se spolužáky či učiteli, nemá vhodné podmínky pro domácí přípravu, má výchovné či vzdělávací obtíže, které mají vliv na jeho vzdělávání
 • jako zákonní zástupci chcete zlepšit komunikaci s učiteli při řešení obtíží či problémů vašeho dítěte, které mají vliv na vzdělávání, potřebujete sociální terapii nebo poradenství
 • potřebujete pomoci s řešením sociální a finanční situace vaší rodiny, která neblaze ovlivňuje vzdělávací proces dítěte
 • vaše dítě má problémy se začleněním do školského prostředí v souladu se školním řádem a společnostíKontakty

Konzultace pro rodiče s odborníky ŠPP po předchozí písemné nebo telefonické domluvě.
Kontakty na poradenská zařízení školy

 • PPP Náchod 491 426 036
 • SPC Náchod 491 420 946
 • SVP Náchod 491 424 390
 • OSPOD Nové Město n. M. 491 419 645, 736 472 609

Zápis online

Zápis online

Mléko do škol

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Atletika do škol

Atletika do škol

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Hasík

Hasík

Šablony III.

šablony

Fakultativní pracoviště

UHK

Etická škola

Etická škola

Proškoly

proškoly

Nová škola - pilotní škola

NNS

Doučování žáků škol

Doučování

Podpora digitalizace

digitalizace