Základní škola a Mateřská škola Krčín
ZŠ a MŠ Krčín

Předávání a vyzvedávání dětí


Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníku, jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi dítě osobně nepředá, pedagogický pracovník za něj nezodpovídá.

Podle § 5 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb., pedagogický pracovník předá dítě rodičům nebo jejich zákonným zástupcům. Rodiče (zákonní zástupci) mohou písemně pověřit jinou osobu (formulář písemného pověření o vyzvedávání dětí z MŠ je k dispozici u pedag.pracovníků na třídách). Písemné pověření musí být ověřeno a potvrzeno ředitelkou školy, bez písemného pověření dítě nebude předáno nikomu jinému než jeho rodiči (zákon.zástupci)!

Bezpečnost dětí

Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně z MŠ vyzvedne.

Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do škol v přírodě, výlety apod.) rozhodne ředitelka MŠ o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1-5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Nastane-li úraz dítěte musí ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník školy okamžitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte (vyhl. č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí a mládeže). Úrazy se evidují v knize úrazů, která je založena u ředitelky MŠ a je k nahlédnutí zákonným zástupcům. Zákonní zástupci v případě úrazu mají nárok na odškodnění.